top of page

Vedtekter

Katteklubben Midt-Norge sine vedtekter

Revidert 27.11 - 2021

§ 1

Katteklubben Midt-Norge ble stiftet 11.september 1986, og er gjennom Norske Rasekattklubbers Riksforbund (NRR) tilsluttet Federation Internationale Feline (FIFe). Klubben har sitt sete i Midt-Norge.

§ 2

KKMN er en klubb for alle kattevenner. Formålet er å høyne kattens status som husdyr, fremme kjennskap til godt kattehold, oppdrett og avl.

§ 3

Alle som er interessert i kattens ve og vel, og som ønsker å støtte aktivt opp om klubbens formål kan etter skriftlig søknad til klubbens styre bli medlem. Introduksjonsmedlemsskap kan oppnås av den som kjøper katt fra oppdretter i KKMN og som ikke har vært medlem i NRR tilsluttet klubb de siste 5 år. Prisen på et introduksjonsmedlemsskap skal være kr.200,- lavere enn et hovedmedlemsskap. Inntroduksjonsmedlemsskap bekostes av oppdretteren.

§ 4

Æresmedlem kan den bli som har gjort seg særlig fortjent ved arbeid for klubben og kattesaken. Æresmedlemsskap oppnåes ved 2/3 flertall på generalforsamlingen.
Æresmedlem innehar samme rettigheter som ordinært betalende medlem i forhold til årsmøte.

§ 5

Generalforsamlingen er klubbens høyeste myndighet. Den avgjør de foreliggende saker med alminnelig flertall. Stemmerett har alle over 12 år som har ajourført kontingent, og som ikke er fratatt stemmerett i kortere eller lengre tid som disiplinærreaksjon.
Det kan stemmes med fullmakt. Det kan innehas kun en –1- fullmakt pr. medlem på årsmøtet.
GF holdes i løpet av 4.kvartal og innkalles med minst 14 dagers varsel og skal inneholde følgende dagsorden:
1.   Møtets åpning
2.   Valg av møteleder
3.   Valg av møtereferent
4.   Valg av 2 medlemmer til å undertegne møteprotokollen. Disse fungerer også som tellekorps
5.   Opptelling av antall stemmeberettigede
6.   Godkjennelse av innkalling og saksliste
7.   Årsberetning fra styret og utvalg/ komiteer
8.   Revidert Regnskap
9.   Fastsetting av kontingenter og avgifter
10. Innkomne forslag
11. Valg
Saker som ønskes behandlet må være styret i hende senest 3 uker før GF avholdes. Varsel om GF skal sendes ut til medlemmene minst 1,5 mnd. før GF avholdes. Varsel skal inneholde dato for GF og frist for innsendelse av forslag som ønskes behandlet på GF. Varslet skal også inneholde hvilke funksjoner som er på valg og adresse på valgkomiteens medlemmer. Referat fra GF skal være medlemmene i hende senest 3 uker etter avholdt GF.

§ 6

Ekstraordinær generalforsamling holdes:

a. Når 4 av styrets medlemmer finner det nødvendig.
b. Hvis minst 3 styremedlemmer i en valgperiode trekker seg fra sine verv.
c. Hvis 2/3 av stemmeberettigede medlemmer krever det.
Kravet sendes styret skriftlig med forslag til dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling holdes 1 mnd. etter innsendt begjæring, og innkalles på samme måte og med samme frist som ordinær generalforsamling.
Den ekstraordinære generalforsamlingen behandler kun saker som fremgår av innkallelsen.

§ 7

Styret består av 7 medlemmer. Leder, nestleder, kasserer, utstillingssekretær, og 3 styremedlemmer. I tillegg velges 2 varamedlemmer, NRR-kontakt, sosiale medier-ansvarlig og GDPR-ansvarlig.

Alle velges på GF ved skriftlig valg. Foruten varamedlemmer som velges for ett år av gangen, velges styrets medlemmer for 2 år av gangen. Den som velges til styreverv må ha vært medlem i minst 6 mnd.

NRR-kontakt velges på GF på samme måte som andre styremedlemmer, men tildeles som et ansvar til ett av de sittende styremedlemmene. Ansvaret velges for 2 år av gangen. Sosiale medier-ansvarlig og GDPR-ansvarlig velges på GF på lik måte som andre styre- og varamedlemmer, men tildeles som et ansvar til ett av de sittende styre- eller varamedlemmene. Ansvaret velges for 1 år av gangen. 

Leder, utstillingssekretær og 2 styremedlem velges i år med oddetall.

Nestleder, kasserer, 1 styremedlem og NRR-kontakt velges i år med partall.

Sentrale medlemmer av styret kan ikke bestå av familiemedlemmer i direkte slektskap eller ekteskap/samboerskap (gjelder ikke for varamedlemmer).

Revisor velges for 2 år av gangen i år med oddetall, med mulighet for gjenvalg. 

3 medlemmer i valgkomite velges for 1 år av gangen.

Generalforsamlingen velger representanter til NRRs generalforsamling.  

§ 8

Styremøter innkalles v/leder og avholdes når styret finner det nødvendig. Styret er beslutningsdyktig når 4 av dets medlemmer er tilstede.

Styret plikter å føre styreprotokoll, regnskap, medlemsprotokoll og inventarliste.

Styreprotokollen skal godkjennes av alle tilstedeværende styremedlemmer.

§ 9

Regnskapet føres av kasserer.

Styret er ansvarlig for klubbens midler overfor generalforsamlingen.

Regnskapsåret går fra 1.oktober til 30.september.

Regnskapet revideres av 1 revisor.

 

§ 10

Et medlem som ved sin oppførsel, handling eller uttalelse er til skade for kattesaken eller hindrer klubbens arbeid, kan suspenderes frem til første GF, som fatter vedtak om ytterligere forføyninger skal iverksettes.
Eksklusjon kan bare foretas av generalforsamlingen med 2/3 flertall.
Suspendert medlem har ikke stemmerett på generalforsamlingen, men rett til å uttale seg i sin egen sak.

§ 11

Opphør av medlemskap skjer ved skriftlig utmeldelse eller 2 - to mnd. etter kontingentforfall.

§ 12

Forandring av lover kan bare foretas av en beslutningsdyktig GF med minst 2/3 flertall. Lovforslag skal være gjort kjent i den oppførte dagsorden.
Lovendringer vedtatt på GF trer i kraft når referatet fra GF er medlemmene i hende.

§ 13

Kontingenten fastsettes på generalforsamlingen etter innstilling fra styret og følger kalenderåret. Den betales for et år av gangen med forfall 20. februar.
Ved innmelding etter 1. juli betales 1/2 kontingent pluss Aristokatt.
Kontingentforhøyelse vedtatt på GF gjelder for innbetaling etter GF.
For husstandsmedlemsskap betales det 1/5 av hovedmedlemmets kontingent pr. husstandsmedlem. Informasjon og post sendes kun til hovedmedlemmet. Post sendes til medlemmet i 2 mnd. etter kontingentforfall.

§ 14

Beslutning av opphør treffes av 2 påfølgende generalforsamlinger, med minst 6 mnd. mellomrom og krever 2/3 flertall.
Forslag til opphør skal være kunngjort på den oppførte dagsorden med merknad om at 2/3 flertall var for oppløsning ved siste generalforsamling.

bottom of page